Trust in God as I do

Má, con biết từ khi con ra khỏi nhà, thật khó cho má và má lo lắng.

Má sợ về tất cả người lạ con thể gặp trên thế giới nay.
Nhưng má yêu con trước khi má đả gặp con. Do đó, con biết làm thế nào để đối xử với người con chưa bao giờ gặp.

Má lo con không có con cái, nhưng nhìn thấy má nuôi con cháu — con biết làm thế nào để yêu thương tất cả đửa trẻ như là của con.

Hành trình của má đem má nửa vòng thế giới này cho một cuộc sống tốt hơn. Làm thế nào con cũng không làm như vậy?

Cùng hành trình này, con nhận ra, nếu con dành cuộc sống nay đang cố gắng để chăm sóc người khác, con sẽ được đưa về chăm sóc. Giống như má đã làm tất cả cuộc sống của má. Đó là một những điều con dả biết là sự thật.

Con muốn cho má biết, những gì con biết về tình yêu con biết tải vì má.

Xin đừng lo lắng. Hãy tin vào Chúa giống như con đã tin. I love you, Mom

————————————————–

Mom, I know since I left home, it’s been hard for you and you worry.

You worry about all the different people I may meet in the world.
But you loved me before you ever met me. Because of that, I know how to treat people I have never met before.

You worry that I don’t have kids, but seeing how you raise your grandchildren — I know how to love all children as my own.

You journeyed halfway around the world for a better life. How could I not do the same?

Along the way I learned that if I devoted my life to taking care of others, I would be taken care of. Just like you have always done. It’s one of the few things I know that is true.

I want you to know, what I know about love I know because of you.

Please don’t worry. Trust in God as I do. I love you, Mom